206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-140 Differentiëren voor hoogbegaafden
Compacten, verrijken en leerlijnen voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-141 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T23-142 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T23-143 Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T23-145 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T23-146 Beleidsplan voor hoogbegaafden

Team

Classic

T23-149 Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken

Team

Classic

T23-150 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen

Team

Classic

T23-151 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T23-152 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Team

Classic

T23-153 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T23-154 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach

Team

Classic

T23-157 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader

Team

Classic

T23-158 De effectieve leerkracht. Een inspirerend en waarderend verhaal
Goed lesgeven: wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord!

Team

Classic

T23-159 Communicatie zonder frustratie!
Een sterkere overleg- en aanspreekcultuur geeft sterkere relaties

Team

Classic

T23-160 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur

Team

Classic

T23-161 Eigenaarschap, zelfsturing, zelfregulatie … Een zoveelste hype of de kern van de zaak?

Individu

Classic

I23-001 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma op school en in de klas

Team

Classic

T23-163 Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T23-164 Team Teach. Alleen gaat het sneller, samen gaat het beter
Hoe speel je via teamteaching in op de noden van de leerlingen en leerkrachten?

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden