39 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Team

Classic

T23-010 Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets

Team

Classic

T23-046 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom

Team

Classic

T23-051 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven

Team

Classic

T23-063 Muzische vorming rapporteren
Communiceren over de muzische groei van leerlingen

Team

Classic

T23-064 Reflecteren met kinderen
Kinderen betrekken in hun leerproces vanuit reflectie

Team

Classic

T23-074 Evalueren na een muzische activiteit
Met leerlingen processen en producten bespreken

Team

Classic

T23-106 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren

Team

Classic

T23-108 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen

Team

Classic

T23-109 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?

Team

Classic

T23-147 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback

Team

Classic

T23-151 Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader

Team

Classic

T23-152 EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk

Team

Classic

T23-153 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school

Team

Classic

T23-174 BOOST jouw feedback in verbinding!
Coachende vaardigheden leren om de MOTIVATIE van je leerlingen van binnenuit te verhogen

Team

Classic

T23-208 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?

Team

Classic

T23-218

Nieuw

Ontwikkeling evalueren. Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen

Team

Classic

T23-225 Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak

Team

Classic

T23-232

Nieuw

Cijfers geven, werkt dat wel?
Over de plus en de min van cijfers

Team

Classic

T23-247 Groeigericht evalueren: van “ja maar…” naar “en toch!”
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties

Team

Classic

T23-251 Evalueren in de kleuterklas
Groeigericht evalueren met een positieve mindset, dat kan!

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden