44 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I24-003

Afgelopen

Ook rekenzwakke kinderen komen in het derde leerjaar terecht … hoe pak je dat aan? (online)

Team

Classic

T24-012 Binnenklasdifferentiatie praktisch en haalbaar organiseren
Aan de slag met een meersporenbeleid in je klas en toch het overzicht behouden? Ja, het kan!

Team

Classic

T24-021 Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen
Inzoomen op de ADI en EDI instructiemodellen

Team

Classic

T24-022 Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Na een Activerende Directe Instructie leerlingen leren keuzes maken en hun werk plannen

Individu

Komen leren

I24-006

Afgelopen

Zelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO

Individu

Komen leren

I24-010

Afgelopen

Differentiëren en remediëren kan ook haalbaar zijn
Leerkrachten en teamteachers krijgen tijd om kinderen extra te ondersteunen tijdens zelfstandig werk

Team

Classic

T24-171

Nieuw

Observeren om te leren
Het raam waardoor je kijkt, bepaalt de wereld die je ziet

Team

Classic

T24-172

Nieuw

Stapsgewijs groeien van leerkrachtgestuurde omgeving naar een kindgestuurde aanpak binnen ‘langdurige’ thema’s en contractwerk
Betrek kinderen bij het klasgebeuren door op een gestructureerde manier inspraak en participatiemogelijkheden te bieden

Team

Classic

T24-173

Nieuw

Kleuterinitiatief gekoppeld aan goed ingerichte basishoeken
Basishoeken inrichten met een rijkdom aan ontwikkelingskansen waarbinnen kleuterinitiatief maximale kansen krijgt

Team

Classic

T24-177 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T24-178 Een goed zorgbeleid voor cognitief sterke leerlingen op jouw school
Aan de slag met het geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding, waar cognitief sterk functioneren deel van uitmaakt

Team

Classic

T24-181 Verrijk je lessen met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T24-201

Nieuw

Hoe pak je een (vak)versnelling aan in het secundair onderwijs?
Versnellen in het secundair onderwijs – Hoe pak je dat aan als school?

Team

Classic

T24-202

Nieuw

Aan de slag met flexibele trajecten voor cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs
Vakversnellingen en vrijstellingen in het secundair onderwijs

Individu

Classic

I24-043

Nieuw

Afgelopen

DigiSTEM
STEM-onderwijs versterken door (het doordacht hanteren van) digitale ondersteuning

Individu

Classic

I24-060

Nieuw

Afgelopen

Eerstelijnszorg bij leren en studeren realistisch én gedifferentieerd aanpakken als leerkracht: het kan!
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerstrategieën en leerproblemen bij jouw leerlingen

Team

Classic

T24-220

Nieuw

Eerstelijnszorg bij leren en studeren realistisch én gedifferentieerd aanpakken als leerkracht: het kan!
Ervaringsgericht en wetenschappelijk onderbouwd inzicht verwerven in leerstrategieën en leerproblemen bij jouw leerlingen

Team

Classic

T24-221

Nieuw

Inspiratiesessie AI in de klas
Versterk leren met Generatieve AI – Een boost voor jouw klas

Team

Classic

T24-222

Nieuw

ChatGPT als leer- en testassistent
Zet ChatGPT in voor differentiatie en om gepersonaliseerd leren en testen te ondersteunen

Team

Classic

T24-223

Nieuw

Interactief onderwijs met ChatGPT
Verrijk leerervaringen met AI-gedreven interactiviteit

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers