569 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I24-021

Afgelopen

Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek

Individu

Classic

I24-022

Nieuw

Afgelopen

Training Handige handen
Fijn op weg van groot naar klein!

Team

Classic

T24-169

Nieuw

Procesbegeleiding bij moeilijk gedrag!
Procesbegeleiding op school voor specifieke casussen

Team

Classic

T24-170

Nieuw

Trek de kar bij moeilijk gedrag!
Meerdaagse opleiding tot procesbegeleider ‘nieuwe autoriteit & geweldloos verzet’ op scholen

Team

Classic

T24-171

Nieuw

Observeren om te leren
Het raam waardoor je kijkt, bepaalt de wereld die je ziet

Team

Classic

T24-172

Nieuw

Stapsgewijs groeien van leerkrachtgestuurde omgeving naar een kindgestuurde aanpak binnen ‘langdurige’ thema’s en contractwerk
Betrek kinderen bij het klasgebeuren door op een gestructureerde manier inspraak en participatiemogelijkheden te bieden

Team

Classic

T24-173

Nieuw

Kleuterinitiatief gekoppeld aan goed ingerichte basishoeken
Basishoeken inrichten met een rijkdom aan ontwikkelingskansen waarbinnen kleuterinitiatief maximale kansen krijgt

Team

Classic

T24-174

Nieuw

Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan jonge kinderen
Hoe geef je feedback aan jonge kinderen waar zij mee verder kunnen in hun ontwikkeling?

Team

Classic

T24-175

Nieuw

Effectieve vragen stellen
Ontwikkelingsgericht leren begint met vragen stellen, niet met antwoorden geven

Team

Classic

T24-176 Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?

Team

Classic

T24-177 Verrijkingsklas - traject

Team

Classic

T24-178 Een goed zorgbeleid voor cognitief sterke leerlingen op jouw school
Aan de slag met het geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding, waar cognitief sterk functioneren deel van uitmaakt

Team

Classic

T24-179 Differentiëren voor cognitief sterk functionerende leerlingen
Compacten, verrijken en leerlijnen voor cognitief sterk functionerende leerlingen

Team

Classic

T24-180 Herkennen en signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in de klas
Welke types van cognitief sterk functionerende leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?

Team

Classic

T24-181 Verrijk je lessen met Bloom
Sterke leerlingen uitdagen met de taxonomie van Bloom

Team

Classic

T24-182 Op weg naar een groeimindset!
Wil je je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je faalangst en onderpresteren kan vermijden?

Team

Classic

T24-183 Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op kinderen en op het klasgebeuren

Team

Classic

T24-184 Growth Mindset. De weg naar veerkracht en motivatie
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?

Team

Classic

T24-185 Jongeren en stress. Herken stress bij jongeren en maak hen veerkrachtig

Team

Classic

T24-186 Het dak vliegt eraf! Impact van trauma en chronische stress op het gedrag van jongeren

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers