43 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I24-088

Nieuw

Afgelopen

Omgaan met probleemgedrag in klascontext en motiverende gespreksvoering met leerlingen

Team

Classic

T25-038 Anders kijken naar lastig gedrag

Team

Classic

T25-048 Een sanctiebeleid op school / op internaat
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?

Team

Classic

T25-051 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement

Team

Classic

T25-061 Gezag dragen? Dat doe je samen!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk

Team

Classic

T25-062 Trek de kar bij moeilijk gedrag!
Meerdaagse opleiding tot procesbegeleider ‘nieuwe autoriteit & geweldloos verzet’ op scholen

Team

Classic

T25-063 Procesbegeleiding bij moeilijk gedrag!
Procesbegeleiding op school voor specifieke casussen

Team

Classic

T25-069 Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog?
Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer

Individu

Classic

I25-002

Nieuw

Ruzies tussen kinderen herstelgericht aanpakken

Individu

Classic

I25-014 Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

Individu

Classic

I25-015 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I25-023 Klasmanagementstechnieken: Hoe de klas motiveren en activeren?
Preventie en omgaan met probleemgedrag in de klas- en schoolcontext

Team

Classic

T25-099 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen

Team

Classic

T25-101 Wat als straffen niet meer werkt?
Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?

Team

Classic

T25-118 Klasmanagement: Hoe de klas motiveren en activeren?
Groepsdynamische aspecten

Team

Classic

T25-121

Nieuw

Kagan coöperatief leren in uitdagende klasgroepen.
Transformeer een groep van individuen die elkaar weinig tot niet willen vooruithelpen naar een verbonden groep

Team

Classic

T25-123

Nieuw

Trajectbegeleiding Kagan coöperatief leren.
We werken maatgericht rond coöperatief leren

Individu

Classic

I25-042 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden.

Team

Classic

T25-125 Sterk(er) in jouw klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap

Team

Classic

T25-155 Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • Eerste leerjaar A
    • Eerste leerjaar B
    • Tweede leerjaar A
    • Tweede leerjaar B
   • Tweede graad
    • Derde leerjaar D-finaliteit
    • Derde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Derde leerjaar A-finaliteit
    • Vierde leerjaar D-finaliteit
    • Vierde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vierde leerjaar A-finaliteit
   • Derde graad
    • Vijfde leerjaar D-finaliteit
    • Vijfde leerjaar Dubbele finaliteit
    • Vijfde leerjaar A-finaliteit
    • Zesde leerjaar
     • aso
     • bso
     • kso
     • tso
    • Zevende leerjaar Se-n-Se
     • bso
     • tso
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden
Ondersteuningsnetwerk
CLB-medewerkers