206 nascholingen gevonden

Type & leerformat Code Titel van de nascholing

Individu

Classic

I23-012 Rouwen … zwijg me niet dood!
Wat kan je als school doen voor, tijdens en na een emotionele aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden

Individu

Classic

I23-013

Nieuw

Omgaan met agressie van kinderen
Een praktijkgericht stappenplan

Individu

Classic

I23-014 Omgaan met (cyber)pesten op school

Individu

Classic

I23-015 Samen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school

Individu

Classic

I23-017

Afgelopen

Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier

Team

Classic

T23-254 Coöperatief Leren: samenwerkend leren op een gestructureerde manier
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren

Team

Classic

T23-255 Een brede blik op evaluatie
Inzicht krijgen op de wereld van breed evalueren

Team

Classic

T23-257 Word een breinvriendelijke leraar!
Breinvriendelijk onderwijs op basis van Kagan Breinprincipes

Team

Classic

T23-259 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft

Team

Classic

T23-260 Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar
De basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bij jonge kinderen

Team

Classic

T23-261 Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema's
Ondernemingszin stimuleren, maak kleuters deelgenoot van hun leerproces

Team

Classic

T23-262 Van breed evalueren naar rapporteren
Het rapport afstemmen op de brede manier van evalueren

Team

Classic

T23-264 De ‘kleuterclubjes’: zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier
In heterogene of homogene groepen kleuters uitdagen of extra zorg bieden

Individu

Classic

I23-022

Afgelast

Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Individu

Classic

I23-023 Projecten ontwerpen
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten

Individu

Classic

I23-024

Afgelopen

Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas

Individu

Classic

I23-025 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen

Team

Classic

T23-270 Oordeel in je voordeel!
Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk

Team

Classic

T23-271 Kies je oren!
Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt?

Team

Classic

T23-272 Verbindende besluitvorming
Gedragen beslissingen, duurzame beslissingen

Filter op niveau

Nieuw

Nieuw dit schooljaar
 

Afgelopen

Nog niet afgelopen
 

Type nascholing

Individu
Team
Dag van
 

Niveau

 • Basisonderwijs
  • Gewoon Basisonderwijs
   • Kleuteronderwijs
    • Peuter en eerste kleuter
    • Tweede kleuter
    • Derde kleuter
   • Lager Onderwijs
    • Eerste graad
    • Tweede graad
    • Derde graad
  • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs
  • Gewoon Secundair Onderwijs
   • Eerste graad
    • A-stroom
    • B-stroom
   • Tweede graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Derde graad
    • ASO
    • BSO
    • KSO
    • TSO
   • Vierde graad
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs
  • Deeltijds leren en werken
 • Hoger Onderwijs
 • Deeltijds Kunstonderwijs
 • Volwassenenonderwijs

Thema

 • Beleidsniveau
  • Kwaliteitsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid
  • Preventie en veiligheid
  • Team
  • Innovatie/verandering
 • Vak- en domeingebonden
  • Aardrijkskunde
   • STEM BaO
  • Biologie
  • Chemie
  • Duits
  • Economie en organisatie
  • Engels
  • Frans
  • Fysica
  • Geschiedenis
  • Godsdienst, pastoraal en identiteit
  • Humane wetenschappen
  • Klassieke Talen
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
  • Maatschappij en welzijn
  • Mavo en PAV
  • Muzisch creatieve vakken
  • Natuurwetenschappen
  • Nederlands
  • Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
  • STEM technieken
   • Mechanica-elektriciteit
   • Agro- en biotechnieken
   • Bouw- en houttechnieken
   • Grafische communicatie en media
  • STEM wetenschappen
   • Industriële wetenschappen
   • Techniek-wetenschappen
  • Voeding en horeca
  • Wereldoriëntatie
  • Wiskunde
  • Mechanica - Elektriciteit
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek
  • Gemeenschappelijk leerplan ICT
  • Auto
  • Koeling en warmte
  • Hout en bouw
  • Schilderen en decoratie
 • Vak- en domeinoverstijgend
  • Krachtige leeromgeving
   • Algemene didactiek
   • Differentiatie
   • Evaluatie en feedback
   • Leerbegeleiding
   • Media en ICT
   • Motivatie
   • Werkvormen
   • Zill
   • Klasmanagement
   • STEM BaO
  • Kansrijk en zorgbreed onderwijs
   • Communicatie
   • Diversiteit
   • Inclusie
   • Leerlingenbegeleiding
   • Zelfzorg
   • Welbevinden
  • Taalbeleid
   • Begrijpend lezen
   • CLIL
   • OKAN
   • Taalbeleid algemeen
 • Internationalisering

Leerformat

Classic
Leerlabo
Masterclass
Extra large
Demo plus
Komen leren
International
Voor u gelezen
Nieuwe inzichten
 

Doelgroep

Leraren en docenten
Leerlingenbegeleiders
Opvoeders
Zorgcoördinatoren
Mentoren
ICT-coördinatoren
Paramedische medewerkers
Administratief ondersteunend personeel
Directeurs en adjunct-directeurs
Middenkader en beleidsondersteuners
Studenten en leerlingen
Ouders
Alle geïnteresseerden