Dag van de opvoeder

Inhoud

08.30 uur:         onthaal + netwerkmoment in 't Forum

09.00 uur:         plenumreferaat door Ann Vuylsteke

10.00 uur:         pauze + netwerkmoment in 't Forum

10.30 uur:         workshops – deel 1

12.30 uur:         verzorgde broodjeslunch in 't Forum

13.30 uur:         workshops – deel 2

15.30 uur:         einde


De studiedag i.s.m. Hogeschool VIVES gaat door in Hogeschool VIVES Campus Kortrijk. Welkom vanaf 8.30 uur in centrale hal 't Forum.

Bereikbaarheid en parking: https://www.vives.be/nl/over-vives/campussen/vives-kortrijk/onderweg


Het programma is niet alleen interessant voor opvoeders maar ook heel zeker voor élke leraar uit het secundair onderwijs!

Plenumreferaten

Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Doelstelling
De deelnemers weten welke factoren een positieve invloed hebben op welbevinden (vitaliteit) en betrokkenheid (bezieling) bij kinderen/jongeren/bij zichzelf en zijn zich bewust van wat hun eigen aandeel hierin kan zijn. 
Inhoud
 • Aan welke behoeften moet je zelf voldoen/moet voldaan worden om welbevinden (vitaliteit) te ervaren (zowel bij de jongeren als bij onszelf als opvoeder/begeleider/leraar) en waarom is dat tweede noodzakelijk om impact te kunnen hebben op het welbevinden bij jongeren?
 • Moet alles nu ‘leuk’ zijn (cf. de pretpedagogiek) opdat jongeren meer betrokken zouden zijn?
 • Wat zijn beïnvloedende factoren- op welbevinden en betrokkenheid?
 • Waar hebben we wel/geen invloed op als opvoeder-begeleider?
 • Aanpakfactoren: aanbod, sfeer, begeleidingsstijl, organisatie en ruimte voor initiatief.
 • Veel voorbeelden uit verschillende werkvelden die inspirerend kunnen zijn.
 • Wat kunnen leidinggevenden/collega’s voor elkaar betekenen om vitaal en bezield aan de slag te blijven.
 • Hoe kan de stijl van leidinggeven op school/de organisatiecultuur eerder stimulerend dan beklemmend werken?
 • Hoe kunnen we als opvoeder-begeleider zelf invloed uitoefenen op leidinggevenden of de organisatiecultuur positief beïnvloeden?


Beurten
 • A: 09:00 tot 10:00
Docenten
 • Ann Vuylsteke

Werkwinkels

Doelgroep
Alle geïnteresseerden
Doelstelling
Agressie en grensoverschrijdend gedrag is een hot item in het onderwijs. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar antwoorden.
Inhoud
De volgende vragen komen aan bod:
‘Ik had het kunnen weten’ (verloop van een agressie-incident)
‘Ik zei nochtans niets’ (agressie en non-verbale communicatie)
‘Nu is het genoeg hé!’ (tips naar aanpak)

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:30
Docenten
 • Geert Taghon
Doelgroep

Leraren secundair onderwijs

Directies, middenkader en beleidsondersteuners

CLB-medewerkers

Doelstelling

Begeleiders maken kennis met het brein in opbouw.

Begeleiders leren hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van veerkracht bij jongeren.

Inhoud

Het moment waarop een jongere er niet in slaagt zichzelf aan te sturen, is een moment waarop het brein op een heel eigen manier samenwerkt. Relationele ervaringen kunnen op zo’n moment een groot verschil maken voor de jongere. Een afgestemde volwassene is op dit moment een bepalende factor om tot groei te komen. Zelfsturing ontwikkelt zich in relatie tot belangrijke anderen en we gaan ervan uit dat elke significante volwassene een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van jongeren. 

We staan in de vorming stil op welke manier we hierop kunnen inzetten en proberen op deze manier te zoeken naar alternatieven van restrictieve maatregelen en diagnostisering. We benaderen deze zaken telkens vanuit de werking van het brein. 

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:30
Docenten
 • Mieke Samyn
Doelstelling

Het kunnen opzetten en begeleiden van creatieve activiteiten.

Inhoud

Bij het opzetten en begeleiden van creatieve activiteiten moet er met heel wat zaken rekening gehouden worden: de opbouw van je activiteit, je begeleidershouding, veiligheid, vrijheid en uitdaging, weerstand bij deelnemers. Aan de hand van een workshop staan we stil bij een aantal belangrijke kapstokken om een comfortabele en stimulerende omgeving te creëren voor creatieve activiteiten.

Methodiek

Dramaworkshop + nabespreking

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:30
Docenten
 • Christ Verschoren
Doelgroep

Iedereen die met jongeren werkt.

Doelstelling

Kennismaking met de methodiek storyweaving.

Inhoud

Storyweaving is de vaardigheid om verhalen met waardigheid uit te nodigen, naar waarde te schatten, te beluisteren en te documenteren. Storyweaving is ook het ontdekken van betekenissen, rode draden, lessen en mogelijkheden doorheen de groeiende verzameling van verhalen. 

In deze workshop maken we kennis met de praktijk van storyweaving door het zelf te ervaren: we delen en beluisteren verhalen over hoe het is om als opvoeder aan de slag te gaan met jongeren. Terzelfdertijd bieden we inspiratie om deze methodiek in te zetten in de eigen werkcontext. 

Methodiek

Interactieve workshop

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:30
Docenten
 • Nele Cox
Doelstelling

Deelnemers worden meer bewust van de eigen deelidentiteiten en eventuele blinde vlekken.

Deelnemers ontwikkelen inzichten in processen van sociale categorisatie.

Inhoud

Als opvoeder-begeleider werken we in een superdiverse context. Ons eigen referentiekader beïnvloedt hoe we anderen benaderen. Daarom willen we in deze sessie stilstaan bij onze eigen deelidentiteiten, welke we eventueel bewuster inzetten binnen onze dagdagelijkse praktijk en welke niet. We bekijken vanuit welke deelidentiteiten we leerlingen sneller of minder snel benaderen en waar er eventuele blinde vlekken liggen. Tijdens deze interactieve sessie nemen we jullie mee in het kruispuntdenken.

Methodiek

Na een theoretische inleiding waarbij een aantal kernconcepten wordt meegegeven, gaan we aan de slag met de diversiteitskaarten van Marten Bos. Er is uitwisseling in groep mogelijk. 

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:30
Docenten
 • Eline Schepens
Doelstelling

Achter gedrag van jongeren/leerlingen en hun context leren kijken en er sensitief-responsief mee in interactie treden, ook bij psychische kwetsbaarheid (m.i.v. suïcidepreventie).

Inhoud

We kunnen jongeren niet beschermen tegen de onvermijdelijke moeilijkheden van het leven. Maar we kunnen hen wel ‘in verbinding’ helpen om die ervaringen te integreren in hun ‘kijk op de wereld’ en ‘zijn in de wereld’.

We reiken een aantal metaforen aan om achter (soms moeilijk) gedrag van kinderen en jongeren te kijken en bieden hierbij handvatten aan om sensitief-responsief met hen om te gaan.

We staan tevens stil bij mentaal welzijn, psychische kwetsbaarheid m.i.v. suïcidaliteit.

(concrete inhouden:  Handmodel van het brein, Window of tolerance, onzichtbare koffers, sensitief-responsief afstemmen (ter preventie ook van verdere escalatie van moeilijk gedrag), het belang van signalen oppikken en (h)erkennen en er sensitief-responsief op te reageren (vs traditionele respons), mentaal welzijn op school en suïcidepreventie/basisfundamenten goede zorg suïcidale leerlingen, beschikbare tools…)

Methodiek

Interactief doceren

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:30
Docenten
 • Virginie Casier
Doelgroep

Alle geïnteresseerden die werken met jongeren.  

Doelstelling

Tips & tricks over hoe je met jongeren -individueel en in groep- banden kan smeden, spanningen kan aanpakken, breuken kan proberen te herstellen. 

Inhoud

In de workshop hebben we het graag over een verbindende leiderschapshouding (social discipline window), herstelgerichte vragen (en herstelgerichte gesprekken) en de magie van het cirkelen (zowel proactief als reactief). 

Methodiek

Via oefeningen, cirkels, gesprek en reflectie samen verbinden en nadenken over hoe de aangebrachte kaders kunnen worden toegepast in de praktijk van de deelnemers.

Beginsituatie

Cirkelen is voornamelijk interessant voor mensen die met groepen werken (klassen of teams).

Het herstelgesprek kan ook één-op-één.

Beurten
 • C: 13:30 tot 15:30
Docenten
 • Elisabeth Vandenbogaerde

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Datum

 • dinsdag 14 mei 2024
van 09:00u tot 15:30u

Locatie

KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België

Prijs

€ 119,00

inclusief verzorgde broodjeslunch

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Leerlingenbegeleiders
 • Opvoeders

 

Maximum aantal deelnemers

120

Code

D24-021