Dag van de aanvangsbegeleiding

Nieuw dit schooljaar

Inhoud

Deze studiedag zal plaatsvinden op woensdag 9 maart 2022 in VIVES Campus Kortrijk.


Timing

08u30 – 09u15   Onthaal met koffie

09u15 – 09u30   Verwelkoming en voorstelling van het programma

09u30 – 10u45   Keynote (Charlotte Struyve)

11u00 – 12u15   Contextualiseren, grondhouding (Noël Selis en collega)

12u30 – 13u30   Broodjeslunch

13u30 – 14u30   Praktijkvoorbeelden beurt 1

14u40 – 15u40   Praktijkvoorbeelden beurt 2

Plenumreferaten

Doelstelling

Deelnemers verwerven inzicht in recente onderzoeksbevindingen rond aanvangsbegeleiding.

Inhoud

Het aantal startende leraren die vroegtijdig het beroep verlaten is alarmerend. Het nijpende lerarentekort, dat bovendien niet louter Vlaams is, heeft ertoe geleid dat vandaag de dag meer aandacht uitgaat naar het begeleiden van startende leraren. Sinds 1 september 2019 is aanvangsbegeleiding een recht en plicht en ontvangen schoolbesturen hiervoor bijkomende middelen. Er wordt echter geen invulling gegeven aan de manier waarop aanvangsbegeleiding in scholen moet worden vormgegeven. Dit geeft scholen de mogelijkheid om de middelen op een welbepaalde manier in te zetten, geënt op de eigen schoolcontext en de noden van de eigen startende leraren. Tegelijkertijd staan scholen zelf voor de uitdaging om kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding uit te denken en te implementeren. In deze keynote wordt vertrokken vanuit inzichten uit de internationale literatuur die aangeven dat het potentieel van aanvangsbegeleiding in de kracht van een sterk schoolteam ligt. 

Methodiek

Plenaire sessie met interactieve elementen.

Beginsituatie
/
Beurten
 • A: 09:30 tot 10:45
Docenten
 • Charlotte Struyve
Beurten
 • B: 11:00 tot 12:15
Docenten
 • Noël Selis

Werkwinkels

Doelgroep
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Mentoren, lerarencoaches en coördinatoren aanvangsbegeleiding
Doelstelling

Aanzetten tot reflectie met betrekking tot de werking in de eigen context. 

Inhoud

Een praktijkvoorbeeld ter inspiratie. Hoe wordt aanvangsbegeleiding binnen de scholengroep vormgegeven. 

Elke school heeft een schooleigen lerarencoach. De 2 coördinatoren werken overkoepelend/verbindend.

Vertrekkend vanuit onze visie op aanvangsbegeleiding nemen we de deelnemers mee in onze dagelijkse werking. Haalbaar, werkbaar, concreet. 


Methodiek

Powerpoint voorstelling. 

We voorzien ruimte voor interactie en vragen. 


Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Marc Werbrouck
 • Tine Vandewalle
Doelgroep
 • Leraren secundair onderwijs
 • Aanvangsbegeleiders
Doelstelling
 • De concrete werking binnen onze scholengemeenschap voorstellen o.a. traject voor nieuwe collega’s, vorming en begeleiding. Ideeën doorgeven.
 • Praktische voorbeelden van aanpak en begeleiding tijdens een schooljaar in een concrete school. (wat geven we inhoudelijk mee, hoe begeleiden we nieuwe collega’s, …) aanzetten tot samenwerking met anderen.


Inhoud
In onze scholengemeenschap, Molenland, werken we met alle scholen aan aanvangsbegeleiding. Samen, concreet, nieuwe collega’s begeleiden; wat doen wij in onze school, VTI Tielt en in de scholengemeenschap.

 1. Met ondersteuning van een ppt. vertellen hoe we op niveau van de scholengemeenschap samenwerken met alle scholen om nieuwe collega’s te begeleiden, op te volgen. Collega’s komen soms in meerdere scholen, goed dat we afstemmen op elkaar en een zelfde begeleidingstraject aanbieden. Dit traject meegeven en overlopen, gemeenschappelijke vormingen voorstellen, … Ideeën voor iedereen die de sessie volgt.
 2. Concreet hoe werken we in onze school (VTI Tielt) meter/peter, lesbezoeken, bijeenkomsten, allerlei tips vanuit de dagelijkse praktijkervaringen.
Methodiek

Vertellen en getuigen over de ervaringen en de werking in onze school  en scholengemeenschap. Voorbeeldmateriaal , tips en gedachten. Mogelijkheid tot (kring)gesprek, uitwisseling van ervaringen.

Beginsituatie
/
Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Stefaan Bekaert
Doelgroep
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • (Toekomstige) mentoren en aanvangsbegeleiders
Doelstelling
 • Inzicht krijgen in hoe aanvangsbegeleiding centraal vormgegeven kan worden voor zowel leraren als niet-leraren.
 • Inzicht krijgen in hoe je kan inspelen op de autonomie van startende leraren binnen het proces van leerbegeleiding.
Inhoud

Het aanvangsbegeleidingsteam van Scholengroep Impact, kortweg het A²B team bestaat uit 8 enthousiaste collega’s die nauw samenwerken met de 41 scholen om tot kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding te komen. We hebben expertise binnen zowel BaO, SO, BuBaO, BuSO als ziekenhuisscholen. Aan de hand van klasobservaties en verschillende professionaliseringsinitiatieven bieden we de startende leraren kansen om basiscompetenties verder te verfijnen. Daarnaast hechten we belang aan welbevinden en stimuleren we het uitbreiden van het professioneel netwerk. Tijdens deze sessie gaan we verder in op hoe ons centraal team tot stand is gekomen en lichten we de trajecten leraren en niet-leraren toe.

Methodiek

Dialoog

Beginsituatie
/
Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Leen Gurdebeke
Doelgroep
 • Startende mentoren aanvangsbegeleiding
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend personeel
Doelstelling

Het aanbieden van een concreet kader en handvatten om een onderbouwd aanvangsbeleid vorm te geven in eigen scholengemeenschap of school.


Inhoud

Kennismaking met de aanpak “aanvangsbegeleiding” binnen de scholengemeenschappen Molenland (Driespan/Poelberg Ommeland/Ferdinand Verbiest)

 • Op welke visie is de aanvangsbegeleiding opgebouwd?
 • Welk aanbod krijgt de startende leraar?
 • Hoe behoud ik het overzicht als mentorcoach?
 • Hoe geef ik aanvangsbegeleiding op maat?
 • Welke betekenis heeft de aanvangsbegeleiding voor de startende leraar?
 • Wat zijn de valkuilen van de mentorcoach?
 • Hoe groeien in de job als mentorcoach?
Methodiek

Uiteenzetting a.d.h.v. een PowerPoint met mogelijkheid tot vraagstelling.

Beginsituatie
Startende mentoren aanvangsbegeleiding
Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Silvie Huys
Doelgroep
Mentoren secundair onderwijs, iedereen die starters op weg wil helpen.
Doelstelling
Voorstellen hoe onze aanvangsbegeleiding/ loopbaanbegeleiding wordt vormgegeven.
Inhoud

Graag leggen wij uit hoe wij als loopbaanbegeleider een baken willen zijn voor de starter die soms moeite heeft om alle ballen in de lucht te houden. Naast vormingen werken wij als mentor-coach vraaggestuurd en volgen wij van nabij de starters in de veelheid van vragen die op hen afkomen de eerste jaren van hun schoolloopbaan.

Wij leggen uit hoe de loopbaanbegeleiding werkt in de scholengemeenschap St. Leonardus Brugge. 

Methodiek
vraaggestuurd
Beginsituatie
/
Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Stefanie Vancauteren
 • Ann Brengman
Doelgroep

Leraren secundair onderwijs (buitengewoon onderwijs - type 6/7/9 OV1, OV2, OV4)

Doelstelling

Kennismaken met concrete voorbeelden van onze aanvangsbegeleiding met focus op teamgerichtheid, vorming, intervisie en groeikansen.

Inhoud

We willen je laten kennismaken met onze aanvangsbegeleiding. Op onze school bieden wij buitengewoon onderwijs aan in 3 verschillende types nl. T6, T7, T9 en 3 verschillende opleidingsvormen nl.OV1, OV2, OV4.

Dat betekent dat onze groep nieuwe medewerkers heel divers is.


In onze aanvangsbegeleiding leggen we een viertal accenten: 

 • Teamgerichtheid  1+1=3 
 • Vorming: elke medewerker opleiden tot expert in het optimaal begeleiden van de leerling  met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Intervisie: met aandacht voor welbevinden
 • Groeikansen: leren van elkaar
Methodiek

Presentatie

Beginsituatie
/
Beurten
 • C: 13:30 tot 14:30
 • D: 14:40 tot 15:40
Docenten
 • Ann Osaer
 • Brigitte Bogaert

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Datum

 • woensdag 9 maart 2022
van 09:15u tot 15:45u

Locatie

KH VIVES Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk, België

Prijs

€ 100,00

inclusief broodjeslunch

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
 • Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Mentoren

 

Maximum aantal deelnemers

120

Code

D22-025