Dag van wetenschappen

Afgelopen

Inhoud

Timing

08.30 u.: Onthaal met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs in schoolrestaurant De Brug - Passe Vite

09.00 u.: Werkwinkels - beurt 1

10.30 u.: Pauze met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs

11.00 u.: Werkwinkels - beurt 2

12.30 u.: Middagpauze met eigen lunch + didactische leermiddelenbeurs

13.30 u.: Werkwinkels - beurt 3

15.00 u.: Einde


Parkeermogelijkheid: parkeren kan gratis op de parking Ganzevijverstraat, Guido Gezellelaan, Industriestraat (grootste deel) en ook op de parking Sint-Jozefstraat.

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren tweede graad aso - kso - tso

Doelstelling

We willen materiaal aanbieden om in je eigen lessen aan de slag te gaan met de realisatie van LPD B10 en LPD B12. 

Inhoud

In de nieuwe leerplannen komen enkele doelstellingen aan bod over transport en homeostase in planten. Hoewel minder bekend bieden deze doelstellingen veel mogelijkheden om enkele belangrijke processen in levende wezens aan te brengen. In deze werkwinkel willen we eerst jouw kennis over deze processen opfrissen. Daarna geven we voorbeelden en experimenten die je in jouw lessen kan verwerken als lesmateriaal, demo- of leerlingenexperiment. We mikken op materiaal waarmee je in je eigen les aan de slag kan.

Methodiek

Hoorcollege met demonstratie

Beginsituatie

Een basiskennis van biologie (niveau middelbaar onderwijs) volstaat om deze workshop te volgen. 

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Marlies De Ketelaere
 • Peter Durnez
Doelstelling

Door middel van eenvoudig uit te voeren experimenten kunnen we het begrip homeostase levendig voorstellen.

Inhoud

We maken in deze workshop gebruik van vertebraten (vissen) en invertebraten (watervlo, eendagsvliegenlarven, waterezeltjes...).

We stellen hierbij volgende vragen: hoe reageren deze dieren op een verandering in de omgeving? We focussen op temperatuur, ionenbalans en zuurstofgehalte.


Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Dieter Caluwier
 • Koen Verschoore
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling
 • Zicht krijgen op het belang van de STEM-doelen
 • Zicht krijgen in hoe we STEM-doelen kunnen evalueren
 • Zicht krijgen in hoe we er meteen ontwikkelingsgerichte feedback/feedforward aan kunnen koppelen
Inhoud

Na een korte inleiding over het belang van de STEM-doelen gaan we dieper in op hoe we ze kunnen evalueren aan de hand van zelfevaluatie door de leerlingen via Rubrics. We koppelen daar meteen ook ontwikkelingsgerichte feedback/feedforward aan zodat we de leerlingen telkens naar een hoger niveau kunnen brengen in hun leren en vaardigheden.  

Methodiek

Presentatie

Beginsituatie

De leerkrachten kennen via de leerpaden de STEM-doelen.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Dominique Hoorelbeke
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-kso-tso

Doelstelling

Voorstel van een kant-en-klare aanpak van deze 2 thema’s in de vernieuwde leerplannen.

Inhoud

Elektrische systemen wordt behandeld via 5 korte hoofdstukjes: grootheden in een elektrische kring, wet van Ohm, energie & vermogen, schakelingen, risico’s en veiligheid. 

Er is ook aandacht voor de verschillen in aanpak tussen het basisleerplan, het leerplan VB en het leerplan C.

Bij het energietransport bij temperatuurverschil en bij faseovergangen wordt vooral gefocust op de kwalitatieve aanpak die vereist is in het basisleerplan.  In deze sessie krijg je naast theoretische achtergrond ook enkele voorbeelden van demo-experimenten en labo’s aangereikt.


Methodiek

Presentatie en demo-proeven

Beginsituatie

Leraren zijn op de hoogte van de leerplandoelstellingen van de betrokken leerinhouden.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Dirk Vansteenkiste
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-tso

Doelstelling
 • Gebruik maken van lesmateriaal dat ontwikkeld werd in het kader van het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’;
 • Het duurzaamheidsdenken integreren in de lessen wetenschappen;
 • Aan de hand van de voorgestelde projecten een link leggen met de STEM-doelen en inhoudelijke doelen uit het leerplan natuurwetenschappen.
Inhoud

Je maakt in deze werkwinkel kennis met de modules bioplastics, myceliumcomposieten en water die ontwikkeld werden voor het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. In de verschillende modules gaat er naast het duurzaamheidsdenken ook aandacht naar de integratie van de STEM-doelen.

In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare materialen.

In de modules bioplastics, waterzuivering en myceliumcomposieten is er naast het duurzaamheidsdenken ook aandacht voor de doelen biologie, chemie en STEM.

Methodiek

Aan de hand van een presentatie krijgen leraren zicht op:

 • het doel van het project en via welke weg zij de ontwikkelde modules kunnen raadplegen;
 • algemene inhoud en verloop van de 3 projecten;
 • doelen die per project aan bod komen.

Bovendien kunnen leraren het ontwikkelde lesmateriaal en de bijbehorende projectfiches inkijken.

In een tweede deel gaan de leraren zelf aan de slag en zullen zij aan de hand van een stappenplan leren hoe zij met leerlingen myceliumcomposieten kunnen maken.


Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
Docenten
 • Yo Smeyers
Doelgroep

Leraren eerste graad A en tweede graad aso-kso-tso

Doelstelling
 • De deelnemers ervaren dat de implementatie van een escape room in een klascontext een didactische meerwaarde heeft.
 • De deelnemers voeren een digitale escape room uit.
Inhoud

20 minuten. Dat is exact de tijd die je krijgt om een alarmerende situatie onder controle te krijgen. In deze korte digitale escape room zullen wetenschappelijke puzzels jou hierbij kunnen helpen. De puzzels behandelen enkele leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die als voorkennis in de nieuwe leerplannen van de tweede graad aan bod komen. De workshop is daarom geschikt voor leerkrachten van de eerste en de tweede graad. Verder zal ook de didactische meerwaarde van een escape room binnen een klascontext besproken worden. 

Methodiek

Spelend leren

Een escape room is een interactief en collaboratief spel waarbij de leerlingen hints ontdekken, puzzels oplossen en taken volbrengen in één of meerdere kamers, om uiteindelijk een specifiek doel te volbrengen binnen een tijdslimiet.

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Tomas Mertens
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-kso-tso

Doelstelling
 • Deelnemers verwerven inzicht in het bepalen en toepassen van krachtmomenten. 
 • Deelnemers krijgen een theoretische achtergrond over de wetten van Newton. 
 • Deelnemers leren eenvoudigere kijk op de ideale gaswet aan. 

Dit alles zal gebeuren met oog voor de integratie van STEM doelen, computersimulaties, demo- en leerlingenproeven.

Inhoud

Deze werkwinkel reikt ideeën aan om de onderwerpen “krachtmomenten”, “de wetten van Newton” en “de algemene gaswet” aan te brengen in de klaspraktijk. 

De sessie wordt opgedeeld in 3 delen. 

In het eerste deel van de werkwinkel wordt de statica van een systeem aan de hand van krachtmomenten behandeld. Dit gebeurt door opstellen van een momentenbalans met schets en het berekenen van het resulterend krachtmoment. Voorbeelden uit de praktijk komen hierbij aan bod. 

In het tweede deel worden de 3 wetten van Newton besproken. Hierbij wordt het opstellen van een krachtenbalans betrokken. Het effect van de resultante wordt besproken in een aantal toepassingen.

In het derde deel wordt een bondige manier om naar de algemene gaswet (en de bijhorende afzonderlijke gaswetten) te kijken aangebracht. De gaswetten worden verklaard vanuit het deeltjesmodel.

De algemene gaswet wordt gebruikt om fenomenen en toepassingen uit het dagelijks leven kwalitatief en kwantitatief te verklaren. 

Methodiek

De sessie bestaat uit een presentatie waarbij de deelnemers actief worden betrokken.  

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Johanna Lowist
 • Kristien Wauters
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-bso-kso-tso

Doelstelling

We stellen een aantal experimenten voor (zowel voor ‘starters’ al voor meer ervaren labo-leraren) om micro-organismen veilig te kweken en te bestuderen, maar ook hoe we micro-organismen kunnen beperken.

We bekijken hoe de STEM-doelen aan bod komen bij de voorgestelde labo-experimenten en toepassingen uit de voedingsmiddelenindustrie.

Inhoud

In de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (D – D/A – A) zijn doelstellingen rond de diversiteit en toepassingen van micro-organismen nieuw. We bekijken hoe je ze met leerlingen veilig kan kweken en bestuderen, maar ook hoe we ze kunnen beperken in onze leefomgeving. Daarnaast gaan we praktisch aan de slag met enkele experimenten en toepassingen uit de keuken.

In de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (D – D/A – A) zijn doelstellingen rond de diversiteit en toepassingen van micro-organismen nieuw.

We starten met een korte duiding van de diversiteit van micro-organismen en lichten het begrip microbioom toe. We bekijken enkele toepassingen uit de leefwereld van de leerlingen. 

Daarna stellen we een reeks experimenten voor, zowel voor ‘starters’ (en met eenvoudig materiaal), als voor meer ervaren labo-leraren. We bekijken hoe je micro-organismen kweekt op (gekochte of zelf gemaakte) voedingsbodems en hoe je het effect van reinigingsmiddelen en desinfectantia kan aantonen. Ook stellen we experimenten voor met gist en toepassingen uit de voedingsmiddelentechnologie (yoghurt, zuurkool, …)


Methodiek

Korte presentatie en voorstelling van mogelijke experimenten.

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Bart Vandenberghe
Doelgroep

Leraren tweede graad aso-kso-tso

Doelstelling
 • Kennis hebben van de leerlijn ‘procedurele doelen en STEMig denken in de eerste graad’ en hoe de ‘STEM-doelen in de tweede en derde graad’ hierop verder bouwen.
 • Zien dat de STEM-doelen als een rode draad verweven kunnen worden doorheen de leerstof biologie.


Inhoud
 • Leer de begrippen STEM-doelen, STEM-concepten en STEM-contexten beter kennen. 
 • Aan de hand van voorbeelden kom je te weten hoe je ‘STEMig denken en handelen’ kan verweven in de lessen theorie en practica biologie in het derde jaar.


 • We bekijken de leerlijn van de procedurele doelen uit de eerste graad naar STEM-doelen in de tweede graad en verder in de derde graad.
 • Er wordt een inhoudelijke duiding gegeven van zaken uit het nieuwe leerplan als STEM-doelen, STEM-concepten, wetenschappelijke vaardigheden en het STEMig denken en handelen.
 • Via concrete voorbeelden uit de lessen biologie (nieuwe leerplan) wordt duidelijk gemaakt hoe je aan de STEM-doelen kan werken tijdens de lessen biologie en bij practica.


Methodiek

Aan de hand van een PowerPointvoorstelling wordt de inhoud geduid. Er wordt met concrete voorbeelden gewerkt uit zowel lessen theorie als practica die aan bod komen in biologie 3, of hoe je via een opdracht aan deze STEM-doelen kan werken.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Evelyne Vanoutrive
Doelgroep

Leraren tweede graad

Doelstelling
 • Inzicht krijgen in de verschillende soorten bewegingen en in de begrippen gemiddelde snelheid, ogenblikkelijke snelheid en versnelling.
 • Experimenten uitvoeren met de leerlingen, gericht op de inhoudelijke doelen en de STEM-doelen.

Inhoud

Na een korte inleiding over de belangrijkste begrippen rond beweging bekijken we de ERB en de verschillende soorten snelheid. Daarna gaan we dieper in op kracht en snelheidsveranderingen en de eenparig veranderlijke beweging. In deze sessie krijg je naast theoretische achtergrond ook enkele voorbeelden van werkvormen, demo-experimenten en labo’s aangereikt.


Methodiek
 • Presentatie met demo-experimenten 
 • Theoretische inleiding met voorbeelden uit de praktijk. Demo-experimenten
 • Experimenten zelf uitproberen
Beginsituatie

Basiskennis fysica-bewegingsleer

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Pen en papier meebrengen

Beurten
 • B: 11:00 tot 12:30
 • C: 13:30 tot 15:00
Docenten
 • Marc Schoonackers

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 9 oktober 2021
van 09:00u tot 15:00u

Locatie

Scholengroep Sint-Rembert vzw
Bruggestraat 23
8820 Torhout, België

Prijs

€ 79,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D22-007