Dag van zorgverbreding: ZORG voor leer-KRACHT (online)

Inhoud

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de Dag van zorgverbreding dit schooljaar online georganiseerd.


Lesgeven aan een diverse groep leerlingen is een boeiende, maar ook erg uitdagende opdracht.
We geloven sterk in het uitgangspunt van handelingsgericht werken ‘de leraar doet ertoe’.
Wat een leraar denkt en doet is erg bepalend voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Wat kunnen we doen opdat een leraar zich ondersteund weet in zijn opdracht?
Hoe kunnen we tegemoet komen aan de ondersteuningsnoden van een leraar?
Hoe zorgen we voor een gedeelde verantwoordelijkheid en dat op zo’n manier dat de regie bij de leraar blijft liggen?
Wie kan welke rol op zich nemen?

Door te ZORGEN voor de LEERKRACHT verhogen we de KRACHT van het LEREN.


Verloop van deze online studiedag:

08.30 u. - 10.00 u. Plenumreferaat/Keynote: dhr. Koen Mattheeuws (UGent)

10.30 u. - 12.00 u. Werkwinkel naar keuze (aanbod van 5 werkwinkels)

Elke deelnemer volgt het plenumreferaat en één werkwinkel naar keuze.

Plenumreferaten

Doelstelling
 • De deelnemers hebben na de lezing inzicht in de verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat leerkrachten zich ondersteund weten en zich verder kunnen ontplooien. 
 • De deelnemers hebben na de lezing een actueel en werkbaar kader om naar hun beroep te kijken.
Inhoud

De rol en het takenpakket van de leerkracht ontwikkelt voortdurend. Leerkrachten voelen de druk om mee te veren. De heersende pandemie daagt hen nog extra uit om te stretchen.

Scholen waar leerkrachten nu stand houden en zelfs blijven groeien, zijn de scholen waar mensen zich gesteund voelen. Waar ze de uitdagingen samen aangaan en doorlopend met elkaar reflecteren. Ze kijken kritisch naar zichzelf, naar de collega’s en over de muurtjes bij anderen. Ze kijken af en toe zelfs naar hun eigen bril.

A.d.h.v. deze lezing probeer ik jullie aan te reiken wat er nodig is om anno 2021 te blijven ontwikkelen en jezelf te blijven zien als competente professional. 

Methodiek
Lezing
Beurten
 • A: 08:30 tot 10:00
Docenten
 • Koen Mattheeuws

Werkwinkels

Doelgroep
 • Leraren basisonderwijs
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
 • Zorgcoördinatoren
Doelstelling
 • Kennismaken en geïnspireerd worden door het GOL(L)D concept;
 • Inzicht verwerven in het werken met leervragen.
Inhoud

Er is de laatste jaren veel beweging in het onderwijs: toenemende diversiteit,  verschillende decreten die elkaar opvolgen,  nieuwe leerplannen,  etc. Deze veranderingen brengen complexe uitdagingen met zich mee. Het is daarom noodzakelijk dat we leraren Gericht Ondersteunen in het Leren omgaan met Diversiteit. Het GOL(L)D- concept tracht hierop een antwoord te bieden.

In dit concept is het de bedoeling dat de leraar de regie in eigen handen houdt en groeit in zijn/ haar competenties die noodzakelijk zijn voor het omgaan met diversiteit. Via dialoog en reflectie helpen ondersteuners de leraar om zelf tot antwoorden te komen. In deze online werkwinkel ervaren ondersteuners wat het concept inhoud en wordt het diversiteitsdenken en activerend ondersteunen ingeoefend. 

Methodiek

Interactieve lezing – a.d.h.v. videomateriaal reflectievragen samen beantwoorden

Beginsituatie

Vanuit een ondersteuningspositie werken

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Inge Van de Putte
Doelstelling
 • Inzage geven in het belang van ouderbetrokkenheid;
 • Strategieën aanreiken in hoe we de dialoog kunnen gaande houden;
 • Omgaan met leervragen rond ouderbetrokkenheid bij diverse onderwijsprofessionals.
Inhoud

Binnen het omgaan met diversiteit in de klas blijft ouderbetrokkenheid een heel cruciale factor. Waar houden we rekening mee als we samenwerken met ouders binnen de klas- en schoolcontext? Op welke manier kunnen we ouders betrekken die in een kwetsbare positie zitten? Hoe kunnen we komen tot een authentiek partnerschap met ouders? Het vraagt veel inspanningen van de leraar en van de school om te komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Methodiek
 • Insteek geven vanuit ervaring in het werken met ouders/families;
 • Samen aan de slag gaan vanuit ervaringen die onderwijsprofessionals hierrond hebben opgebouwd in hun eigen praktijk.
Beginsituatie

/

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Elisabeth De Schauwer
Doelstelling

Deelnemers laten kennismaken met de mogelijkheden om de zeer diverse oudergroep op school te betrekken en te laten participeren.

Inhoud

Werken aan een oudervriendelijke school:

 • Hoe kunnen we ouders betrekken bij de school? Met specifieke aandacht voor de moeilijk bereikbare ouders en diversiteit op school. 
 • Tips voor een goede communicatie tussen de ouders en de school. 
 • Hoe kan je onderwijsondersteunend gedrag bij ouders stimuleren?

  De nascholer werkt voor VCOV vzw. Dit is de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.
Methodiek

Ik werk met een informatieve presentatie opgebouwd uit stellingen, praktijkvoorbeelden, concrete tips en aanbevelingen voor schoolteams. We werken ook oplossingsgericht, door samen met de deelnemers te kijken wat goed werkt op hun school en hoe we deze successen kunnen uitbreiden en bestendigen.

Beginsituatie

/

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Saar Decoutere
Doelgroep
 • Leraren basisonderwijs (kleuter, lager en buitengewoon onderwijs)
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • CLB-medewerkers
Doelstelling
 • Sessie die dient tot inspiratie voor andere scholen.
 • Zicht krijgen op wat de rol van brugfiguren kan zijn bij het verhogen van de leerkansen van leerlingen.

Inhoud

In deze inspirerende sessie tonen we met praktijkvoorbeelden aan hoe een goede samenwerking tussen het Huis van het Kind en de school ervoor kan zorgen dat kwetsbare kinderen toch evenveel kansen kunnen krijgen.

Je herkent het wel, je wilt een kind vooruit helpen, maar er zijn belemmeringen in de context van het kind die dit tegenhouden.

Dit kan financieel zijn, de thuistaal, een moeilijke gezinssituatie,… En daar loop je als leerkracht, zorgcoördinator, ondersteuner,…. dan vast, want hoe kan jij hierop een invloed hebben?

In Knokke-Heist is er een sterke wisselwerking tussen de scholen en het Huis van het Kind (gemeente).  Er worden oplossingen gezocht om de last die de school draagt te verlichten. Of,… hoe een samenwerkingsverband een school kan versterken.


Methodiek

Sprekers vanuit de school én vanuit verschillende ondersteuningsvelden, aangevuld met filmpjes uit het werkveld.

Beginsituatie

Zoekende en open houding om oplossingen te zoeken voor leerlingen met belemmeringen in hun context.

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Rita Blomme
 • Annelies De Voogt
Doelstelling

Inspiratie verwerven om vanuit een partnerschapsmodel aan de slag te gaan en blijven rond inclusief onderwijs

Inhoud

Vanuit het ondersteuningsmodel (ondersteuningsnetwerken voor type basisaanbod, type 3 en type 9 en de scholen buo voor type 2, 4, 6 en 7) wordt vandaag leerling-, leerkracht- en teamgerichte ondersteuning geboden voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag. Ook bij deze ‘externe’ ondersteuning blijft de leerkracht de spilfiguur.


Hoe doe je dat ?

We gaan kritisch aan de slag met twee bronnen:

 • de visietekst ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • het concept communities of practice, een concept waarbij samenwerking en leren van en met alle partners centraal staat in het realiseren van een inclusief onderwijs.


Welke mogelijkheden en uitdagingen zien we?

Wat hebben we hiervoor nodig ?

Hoe gaan we daarmee aan de slag ?


Methodiek

Plenaire toelichting met mogelijkheid tot het stellen van vragen en bespreken van casuïstiek.

Beginsituatie

Basiskennis rond de werking van het ondersteuningsmodel

Beurten
 • B: 10:30 tot 12:00
Docenten
 • Inge Ranschaert

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Datum

 • vrijdag 5 februari 2021
van 08:30u tot 12:00u

Locatie

Webinar
Online websessie 0
Online websessie, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs

Doelgroep

 • Leraren en docenten
 • Directeurs en adjunct-directeurs
 • Middenkader en beleidsondersteuners
 • Beleidsondersteuners
 • Zorgcoördinatoren

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D21-020