Dag van wiskunde - eerste en tweede graad

Inhoud

Timing:

 • 08.30 uur: onthaal met leermiddelenbeurs
 • 09.00 uur: werkwinkels beurt 1
 • 10.30 uur: pauze met leermiddelenbeurs
 • 11.00 uur: werkwinkels beurt 2
 • 12.30 uur: einde

Locatie: KU Leuven Campus Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Het is verplicht om een mondmasker op te zetten en de handen te ontsmetten bij het betreden van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Hou ook de nodige afstand wanneer je aanschuift bij het binnenkomen. Dankjewel alvast!

Werkwinkels

Doelgroep
 • 1e graad A en B
 • 2e graad aso-bso-kso-tso
Doelstelling

Na deze sessie 

 • ben je op de hoogte van de meest recente en essentiële wetenschappelijke inzichten over leren en instructie en wat die betekenen voor wiskundeonderwijs.
 • weet je welke instructiestrategieën effectief zijn bij het aanbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden.
 • weet je welke instructiestrategieën zorgen dat leerlingen de leerstof langer onthouden
 • neem je tal van concrete voorbeelden mee naar huis, die je meteen kan toepassen in je wiskundeles (face to face of via afstandsonderwijs.

Inhoud

Interactieve lezing over het boek ‘Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’, specifiek vertaald naar wiskundeonderwijs (ook in afstandsleren)

Dé kerntaak van elke (wiskunde)leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd, geoefend én onthouden wordt?

Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Deze inzichten werden vertaald naar instructiestrategieën die uitermate effectief zijn, breed inzetbaar en gemakkelijk implementeerbaar en over de verschillende leerjaren heen. Ze hebben één doel, nl. het leerrendement van leerlingen verhogen.

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper, onderzoeker bij ExCEL, het expertisecentrum voor effectief leren van de Thomas More Hogeschool, en auteur van het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (gratis te downloaden). Ze gaf zelf 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs en doceerde o.a. wiskundedidactiek en het vak leren en ontwikkelen in de lerarenopleiding.    

Methodiek

Interactieve lezing

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Kristel Vanhoyweghen
Doelgroep
 • 1e graad A
 • 2e graad aso-kso-tso
Doelstelling

Eenvoudige programma’s maken die toelaten dat de ingebouwde schildpad van GeoGebra allerlei meetkundige figuren tekent.

Inhoud

In GeoGebra is een schildpad ingebouwd die met een aantal basiscommando’s bepaalde handelingen kan uitvoeren. Hiermee leerlingen confronteren en laten experimenteren verhoogt zeker hun denkvermogen en ICT-vaardigheden.

 • Werken met actieknoppen.
 • De schildpad een vierkant en een rechthoek laten tekenen.
 • De schildpad een gelijkzijdige driehoek en een parallellogram laten tekenen.
 • De schildpad een groot plusteken laten tekenen alsook een kubus (balk).
 • Werken met procedures.

Methodiek

Elke deelnemer werkt aan een individuele computer.

Beginsituatie

Een zekere basiskennis van GeoGebra is wenselijk.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

usb-stick

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Roger Van Nieuwenhuyze
Doelgroep
 • 1e graad A
 • 2e graad aso-kso-tso
Doelstelling

Deelnemers kunnen met GeoGebra Klaslokaal opdrachten delen met leerlingen en hun vooruitgang in realtime opvolgen.

Inhoud

Zowel in afstandsleren als bij het werken met GeoGebra in een klaslokaal is het handig als een leerkracht het werk van de leerlingen kan opvolgen. In GeoGebra Klaslokaal kan je applets en vragen van een online werkblad omvormen tot opdrachten. In het leerkrachtenscherm kan je zien wie deelneemt aan de les en hoe leerlingen vorderen, zonder dat ze hun scherm moeten delen. Miniatuurweergaven worden om de twee seconden ververst en tonen de vorderingen van alle leerlingen in de klas aan (constructies en hun antwoorden op vragen). Je kunt de namen van de leerlingen verbergen en alle oplossingen tonen, maar even goed het werk van één leerling.

We leren hoe je in een online werkblad applets kan klaarzetten waarin de leerlingen zelf kunnen werken en hoe je zowel open vragen als meerkeuzevragen kunt creëren.

Methodiek

Als verkenning spelen we eerst een korte les. Daarna leren we hoe we zelf een les kunnen maken in GeoGebra Klaslokaal en tenslotte proberen we het uit in kleine groepjes.

Beginsituatie

basiskennis GeoGebra 

Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Laptop waarop GeoGebra vooraf al is geïnstalleerd.
 • De deelnemers hebben ook een GeoGebra account of kunnen inloggen op geogebra.org met een ander account.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep
 • 1e graad A
 • 2e graad aso-kso-tso
Doelstelling

De deelnemers kunnen met verschillende puzzels differentiëren bij het bijbrengen van inzicht en redeneren. Ze doen dit vanuit concrete voorbeelden die ze zelf uitproberen. Op die manier krijgen de deelnemers inspiratie om hun wiskundelessen aangenaam te maken.

Inhoud

Denken door puzzelen

Door nu en dan een puzzeltje te geven kan je erin slagen om leerlingen te helpen beter worden in het probleemoplossend denken. Als leerkracht wiskunde wil je alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, ondersteunen en hun eigen talenten laten ontdekken en dat kan eens op een andere manier door het aanbieden van een probleem dat voor hen nieuw is en waarbij ze moeten proberen om zelf een oplossing te vinden.

Tijdens de workshop krijg je een aantal puzzels die je zelf oplost. Je krijgt (ieder afzonderlijk) bij elke puzzel materiaal dat je aan het einde mag meenemen. Onze inspiratie vonden wij hoofdzakelijk in het tijdschrift Pythagoras dat dit jaar zijn 60-jaar bestaan viert. Voor deze gelegenheid wordt een boek uitgegeven “De dikke Pythagoras”. Dit boek zal zeker een inspiratiebron zijn als je nog meer wil differentiëren met je leerlingen.

Methodiek
 • elke deelnemer krijgt telkens een puzzel aangeboden, samen met passend materiaal
 • de verschillende oplossingsmethodes worden telkens besproken Voor de beste oplossingen voorzien we een paar zelfgemaakte wiskundespellen (voor na coronatijd).
Beginsituatie

Een open geest

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Matthijs Coster
 • Odette De Meulemeester
Doelgroep

1e graad A en B

Doelstelling

Deze werkwinkel richt zich op de ‘klassiekere’ evaluatievormen zoals taken, toetsen en examens. We proberen deze evaluatie-instrumenten kwalitatiever te maken door ze kritisch onder de loep te nemen met het oog op de onderwijsvernieuwing.

Inhoud

What you test is what you get in tijden van onderwijsvernieuwing

Wist je dat…

 • wiskundeleraren tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en examens?
 • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is, zeker nu de taxonomie van Bloom ook beheersingsniveaus aangeeft?
 • veel vakgroepen en scholen hun manier van evalueren kritisch onder de loep nemen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen wiskunde en de onderwijshervorming?

Genoeg redenen voor een sessie rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad!

In deze werkwinkel leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Daarbij hebben we voldoende aandacht voor de uitdagingen die er rond evalueren zijn met de nieuwe eindtermen in de eerste graad. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in evaluaties die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we enkele voorbeeldvragen aan.

Tijdens de werkwinkel komen de  ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethode aan bod: taken, toetsen en examens, maar vermits er op veel scholen hevige debatten gaande zijn over alternatieve evaluatiepraktijken, bespreken we ook van deze evaluatievormen de uit onderzoek gedestilleerde voor- en nadelen. Zo is elke deelnemer op het einde van de werkwinkel in staat om de juiste keuzes te maken op vlak van evalueren in zijn eigen praktijk.

Methodiek

We wisselen af tussen een interactieve presentatie en werken in groepjes. We maken de theorie voldoende concreet met tal van voorbeelden.

Beginsituatie

Enkele weken voor de werkwinkel worden de deelnemers uitgenodigd om de werkwinkel online voor te bereiden (+/- 15 minuten werk), daarnaast brengt iedereen ook een eigen toets of examen mee voor het 1e en/of 2e jaar.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Enkele weken voor de werkwinkel worden de deelnemers uitgenodigd om de werkwinkel online voor te bereiden (+/- 15 minuten werk), daarnaast brengt iedereen ook een eigen toets of examen mee voor het 1e en/of 2e jaar.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Filip Moons
Doelgroep

1e graad A en B

Doelstelling

Na de sessie hebben de deelnemers duidelijk zicht op de mogelijkheden van ICT bij de leerstof ruimtemeetkunde van de eerste graad.

Inhoud

GeoGebra (en andere tools) maken ruimtemeetkunde heel wat toegankelijker!

We bekijken in deze werkwinkel de mogelijkheden van vooral  GeoGebra voor ruimtemeetkunde eerste graad, met aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • tekenen van alle mogelijke ruimtelijke figuren
 • aanzichten in de ruimte
 • ontvouwen van veelvlakken
 • onderlinge ligging van rechten en vlakken
 • oefeningen ruimtemeetkunde
Methodiek

De sessie zal een demosessie zijn. De deelnemers kunnen achteraf wel de gebruikte bestandjes downloaden.

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis nodig, maar basiskennis van GeoGebra is mooi meegenomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
Deelnemers mogen een laptop meebrengen om een en ander uit te proberen van wat gedemonstreerd wordt (maar dit is zeker geen vereiste, de sessie is vooral een demosessie). In dat geval zorgen zij dat GeoGebra vooraf op hun laptop geïnstalleerd is.
Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Paul Decuypere
Doelgroep

1e graad A

Doelstelling
 • Inzicht verwerven in het CSA-model.
 • Inspiratie opdoen om dit CSA-model toe te passen bij het leerstofonderdeel ‘vergelijkingen’.
Inhoud

Uit de peilingstoetsen blijkt dat een groot deel van onze leerlingen van de eerste graad A-stroom het leerstofonderdeel over eerstegraadsvergelijkingen niet voldoende onder de knie krijgt. We bekijken in deze workshop kritisch de huidige didactische aanpak door deze naast de theorie van Bruner (CSA-model) te leggen. In deze theorie wordt gepleit om bij het aanleren van wetenschappelijke begrippen en methodieken te starten met concrete modellen, vervolgens deze concrete modellen geleidelijk los te laten en zo uiteindelijk aan de slag te gaan met de abstracte theorie en oefeningen. Je krijgt in deze sessie een aantal suggesties mee om de didactische aanpak bij het aanbrengen van vergelijkingen te optimaliseren.

Methodiek

Plenair, mogelijkheid tot discussie – uitwisseling van ideeën


Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Els Coussement
Doelgroep

1e graad A

Doelstelling

Vanuit de praktijk materialen en ideetjes uitwisselen.

Inhoud

Focus op het beheersingsniveau.

Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe je de voorkennis kunt gebruiken om tot de realisatie van een leerplandoel te komen. Hoe besteed je zo veel mogelijk tijd aan het leerplandoel en zijn beheersingsniveau.

Voorbeeld:

 • Probleemoplossend denken
 • Rekenen met breuken
 • Eigenschappen
 • Symmetrie
 • Volume, oppervlakte en inhoud

Methodiek

Demo

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Björn Carreyn
Doelgroep

2e graad aso-kso-tso

Doelstelling
 • De deelnemers krijgen inzicht in de nieuwe eindtermen wiskunde
 • De deelnemers zien het belang in van feed up, feedback en feed forward
 • De deelnemers zien mogelijkheden om feed up, feedback, feed forward kwalitatief toe te passen
 • De deelnemers zien mogelijkheden om met differentiële doelen aan de slag te gaan
Inhoud

Nieuwe eindtermen wiskunde: hoe differentiëren, welke rol speelt evaluatie en hoe past het feedverhaal hierin

Hoe kunnen we evalueren meer inzetten om het leren van de leerlingen te ondersteunen? 

Welke rol spelen feed up, feedback en feed forward in dit verhaal? 

Hoe kunnen we omgaan met differentiële doelen en welke rol speelt de evaluatie van deze doelen?

In deze workshop worden mogelijke antwoorden op deze vragen geformuleerd. 


Methodiek

Lezing met mogelijkheid tot vraagstelling

Verkennende oefeningen rond het feedverhaal

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Mark Verbelen
Doelgroep

2e graad aso-kso-tso

Doelstelling

Je gebruikt een app om grafieken te tekenen in de les en een programma om grafieken in te voegen in een taak, toets of proefwerk.

Inhoud

Gratis toepassingen voor het tekenen van grafieken voor projectie in de les of voor figuren op taken, toetsen of proefwerk

Via de gratis online toepassing Desmos projecteer je duidelijke grafieken van functies in de les. Desmos is erg gebruiksvriendelijk en bevat tal van mogelijkheden. Zo kun je gemakkelijk een functievoorschrift met parameters ingeven en via een schuifbalk de invloed van de parameters op de grafiek demonstreren.

Ben je op zoek naar een programma waarmee je duidelijke grafieken in een taak of toets kunt invoegen, dan is Graph hiervoor de ideale oplossing. Op eenvoudige wijze teken je een grafiek waarbij je de lay-out volledig zelf in de hand hebt. Je slaat de grafiek als figuurbestand op om deze daarna gemakkelijk in jouw toets in te voegen. 

In deze sessie krijg je een korte demonstratie van Desmos en Graph, waarna je zelf onmiddellijk met deze toepassingen aan de slag gaat. Zo heb je na deze sessie de basis van Desmos en Graph onder de knie en kun je er onmiddellijk in de lespraktijk mee aan de slag.


Merk op: deze werkwinkel is een herhaling van de werkwinkel van 2019 op de Dag van wiskunde - eerste en tweede graad.

Methodiek

Eerst een korte demo van de toepassingen en daarna gaan de cursisten zelf aan een computer met de toepassingen aan de slag. Elke deelnemer werkt aan een individuele computer.

Beginsituatie

Enkel basiskennis van een computer. Geen bijzondere specifieke voorkennis vereist.

Beurten
 • A: 09:00 tot 10:30
 • B: 11:00 tot 12:30
Docenten
 • Philippe De Crock

Inschrijven

inschrijven

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 21 november 2020
van 09:00u tot 12:30u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 55,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Secundair Onderwijs
 •       Eerste graad
 •       Tweede graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

200

Code

D21-009