Samen-scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap

Nieuw dit schooljaar

Inhoud
De coronacrisis heeft diverse (bestaande) noden in het onderwijs blootgelegd en zelfs vergroot. Uit diverse studies is gebleken dat alle leerlingen, en in het bijzonder leerlingen in kwetsbare posities, leerachterstanden hebben opgelopen. Leraren zullen hierdoor de komende jaren bijkomende inspanningen moeten leveren om deze leerachterstanden weg te werken, door onder meer in te zetten op remediëring.

De huidige coronacrisis zet het belang van goede ondersteuning van lerarenteams, met expliciete aandacht voor het pedagogisch-didactisch handelen in de klas, extra in de verf. Het is de taak van de schoolleider en betrokken beleidsactoren in de school om deze processen te stimuleren en te faciliteren.

Het Ministerie van Onderwijs biedt in samenwerking met universiteiten, hogescholen, begeleidingsdiensten en nascholingscentra hiervoor diverse professionaliseringstrajecten aan. 
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/professionaliseringstrajecten-voor-versterken-van-schoolleiderschap

Voor het professionaliseringstraject “samen-scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap” slaan Eekhout Academy, Hogeschool Vives en de begeleidingsdiensten van het Provinciaal en Katholiek onderwijs de handen in elkaar.

Met het aangeboden professionaliseringstraject beogen we het versterken van het onderwijskundig leiderschap in scholen. Het gaat om leiderschap dat in de eerste plaats betrekking heeft op het leren en onderwijzen en op het gedrag van leraren in interactie met de leerlingen en dat gerealiseerd wordt door middel van het uitdragen van een visie, waarbij men oog heeft voor teamprocessen en het inzetten op de professionalisering van leraren.

Inhoudelijk wordt het traject vormgegeven aan de hand van het model van sterk schoolleiderschap en effectief schoolbeleid van Devos (2019). Zo zoomen we onder meer in op thema’s als schooleffectiviteit, distributie van leiderschap in de vorm van ‘teacher leadership’, samenwerkingsprocessen binnen het schoolteam en met externen en het belang van scholen als informatierijke omgevingen met aandacht voor evaluatiebeleid op klas- en schoolniveau.

Doorheen het professionaliseringstraject streven we naar maximale verankering in de eigen schoolorganisatie. Daarom wordt er voortdurend stilgestaan bij de vertaalslag van de inhoudelijke input naar de eigen schoolcontext. We hanteren de methodiek van praktijkonderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2009) waardoor er optimaal afgestemd kan worden op de beginsituatie en de context van elke individuele schoolleider.

Het professionaliseringstraject wordt binnen een bestaand samenwerkingsverband van scholen doorlopen. Het betreft een collectieve deelname van de schoolleider(s) en 1 of 2 betrokken actoren van minimum 4 scholen binnen éénzelfde schoolbestuur, scholengroep of scholengemeenschap of scholen die op een andere manier een duurzame samenwerking hebben opgebouwd. Zij vormen samen een ‘leergroep’ die naast individuele ook collectieve leeruitkomsten nastreven. Tijdens dit traject zullen zij voortdurend met elkaar in dialoog gaan volgens de methodiek van dialogisch collectief reflecteren.

Het professionaliseringstraject wordt opgebouwd aan de hand van twee luiken. Ieder luik staat gelijk aan een schooljaar. In het eerste luik (2021-2022) wordt het model van sterk schoolleiderschap en effectief schoolbeleid van Devos (2019) doorlopen. Naast een introductie van het model in een eerste sessie, diepen we in de volgende sessies telkens specifieke componenten uit en staan we stil bij hoe deze componenten een invloed uitoefenen op de primaire onderwijsprocessen in scholen en met bijzondere aandacht voor de opsporing en remediëring van leerachterstanden. Dit luik van het traject heeft als doel om inzichten te verwerven in de eigen schoolpraktijk en de problemen die ze ervaren bloot te leggen. In het tweede luik van het traject (2022-2023) bouwen we verder op het geïnitieerde praktijkonderzoek van het eerste luik. We doorlopen gezamenlijk de volgende kernactiviteiten van de cyclus van praktijkonderzoek van Van der Donk en Van Lanen (2009): richten, plannen, verzamelen, analyseren en concluderen. Vervolgens starten we de innovatiecyclus op, waarbij schoolleiders doelbewust en met inzicht in de praktijk, een ontwerp uitdenken dat ze toepassen in hun school en nadien evalueren en eventueel bijsturen.

Wetenschappelijke opvolging van het traject
Het professionaliseringstraject wordt wetenschappelijk opgevolgd door de onderzoeksgroep BELLON van de UGent. In functie van het verwerven van wetenschappelijke evidentie zijn er doorheen het traject op beperkte tijdstippen ook enkele bevragingen. De deelnemers aan het professionaliseringstraject nemen automatisch ook deel aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Aantal edities
2021-2022: 5 volledige dagen
2022-2023: 7 halve dagen en 1 volledige dag

Docenten
Gespecialiseerde docenten Vives, experts en begeleiders POV + Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Deelname
Het betreft een gemeenschappelijke deelname van de schoolleiding met 1 of 2 medewerkers (middenkader, coördinatoren, TA’s, leraren, opvoeders, …) van minimum 4 scholen die voordien al een andere duurzame samenwerking hebben opgebouwd. Voorbeelden van vroegere duurzame samenwerking kunnen hier zijn: samenwerking in een Erasmus+-project, nascholingsproject of een ander professionaliseringstraject, onderwijskundig project, lid van éénzelfde schoolbestuur, scholengroep of scholengemeenschap of scholen, …

Aanmelding
Er is één gemeenschappelijke aanmelding voor de groep van minimaal 4 scholen die samen het traject doorlopen. MELD JE TEN LAATSTE AAN OP MAANDAG 5 JULI 2021 VIA DEZE LINK. Edities

Code Sessies Status
I22-141-A
donderdag 1 september 2022
0.00u tot 0.00u
Locatie nog niet gekend
Adres nog niet gekend
donderdag 1 september 2022
0.00u tot 0.00u
Locatie nog niet gekend
Adres nog niet gekend
niet mogelijk

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Docent

    Gespecialiseerde docenten Vives, experts en begeleiders uit POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aantal edities

1

Prijs

€ 0,00

Type nascholing

Individu

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
  • Secundair Onderwijs

Doelgroep

  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

28

Code

I22-141