Dag van wiskunde - tweede en derde graad

Afgelopen

Inhoud
Programma:
08.30 u.    onthaal met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment
09.00 u.    welkom en inleiding door vakbegeleider Ellen Termote
09.30 u.    werkwinkels beurt 1
11.00 u.    pauze met koffie, thee of frisdrank + leermiddelenbeurs + netwerkmoment
11.30 u.    werkwinkels beurt 2
13.00 u.    einde

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling

Deelnemers kunnen met Suite en Notitieblok wiskundige problemen oplossen van mathematiseren tot formuleren van het resultaat.

Inhoud

GeoGebra tools voor een brede waaier van wiskundige problemen

Je verkent de interface van GeoGebra Suite als een krachtige intuïtieve rekenmachine en niet als wiskunde software die je moet aanleren. Een Suite venster kan je ook als tool gebruiken binnen Notitieblok, de whiteboard omgeving van GeoGebra.

Zo kan je in Notitieblok een les voorbereiden en een bordplan klaarzetten om actief in te werken. Je kunt in Notitieblok vrij tekenen en schrijven of tabellen creëren om wiskundige problemen aan te pakken van mathematiseren over berekenen tot het formuleren van een antwoord. 

Methodiek
 • We verkennen actief de interface van Suite en de invoegtoepassingen van Notitieblok.
 • We bekijken uitgewerkte voorbeelden uit de initiatiehandleiding en werken zelf enkele typische opgaven uit in Notitieblok.
Beginsituatie

Basiskennis GeoGebra aangewezen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Eigen laptop
 • De deelnemers hebben een GeoGebra account of kunnen inloggen op geogebra.org met een ander account.
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Chris Cambré
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling

Didactische principes m.b.v. het gratis wiskunde sofwarepakket GeoGebra omzetten naar de dagelijkse klaspraktijk.

Inhoud

Op welke manier kan GeoGebra ingezet worden om een aantal didactische principes te concretiseren naar de klaspraktijk. Hiervoor wordt eerst een GeoGebraboek voorgesteld, www.karelappeltans.be. Vervolgens krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun eigen GeoGebraboek te ontwikkelen.

Methodiek

De lesgever demonstreert eerst zijn eigen GeoGebraboek. Vervolgens leren de deelnemers onder begeleiding om zelf een GeoGebraboek te maken.

Beginsituatie

Vlot met eigen device kunnen omgaan.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Eigen device

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Karel Appeltans
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling

Na deze sessie krijgen de leraars een duidelijk beeld over de mogelijkheden om GeoGebra in te zetten in hun dagelijkse lespraktijk.

Inhoud

Nu veel scholen de GRM aan de kant schuiven, willen we met deze sessie tonen hoe GeoGebra kan ingezet worden als vervanger van deze GRM, en zelfs veel meer dan dat. Hoewel de voorziene tijd veel te kort is om alle mogelijkheden van GeoGebra in kaart te brengen, proberen we toch volgend overzicht te geven:

De verschillende versies van GeoGebra

De examenmodus van GeoGebra

Berekeningen met het CAS van GeoGebra en met het algebravenster van GeoGebra

Grafieken met GeoGebra, tabellen met functiewaarden

Analyse van de derde graad

Rekenen met matrices

Voor zover de tijd het zou toelaten ook iets over beschrijvende statistiek en financiële algebra

Methodiek

Demosessie

Beginsituatie

Geen bijzondere voorkennis nodig, maar een goede basiskennis van GeoGebra is natuurlijk mooi meegenomen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Deelnemers mogen een laptop meebrengen om een en ander uit te proberen van wat gedemonstreerd wordt (maar dit is zeker geen vereiste, de sessie is vooral een demosessie). In dat geval zorgen zij er zelf voor dat GeoGebra vooraf op hun laptop geïnstalleerd is.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Paul Decuypere
Doelgroep

Leraren tweede graad doorstroomfinaliteit + dubbele finaliteit

Doelstelling

Na deze sessie

 • kennen de deelnemers de basisbegrippen en -concepten van grafentheorie
 • kennen de deelnemers enkele belangrijke toepassingen van grafen
Inhoud

Met grafen kun je complexe situaties modelleren die heel relevant zijn in onze maatschappij: metronetwerken, routeplanners, sociale netwerken, het internet… Grafentheorie is wiskundig heel rijk en is tegelijk erg toegankelijk. Met een klein beetje basiskennis kun je al vlug mooie redeneeroefeningen maken en net dat maakt het een interessant onderwerp voor in de klas. Ook leerlingen die niet vaardig zijn in algebra, kunnen met grafen snel tot echt wiskundige denkactiviteiten komen. 

Problemen oplossen met grafen is een nieuwe eindterm in de tweede graad. Voor heel wat leraren is dit onderwerp onbekend of uit het oog verloren. Via een reeks uitdagende probleempjes die je rechtstreeks in de klas kunt gebruiken, verkennen we in deze workshop de basisbegrippen en -concepten uit de grafentheorie. Bovendien leggen we de link met de lessen algoritmiek: we onderzoeken enkele bekende algoritmen waarmee we problemen kunnen oplossen die worden gemodelleerd met grafen. Als de tijd het toelaat, bekijken we heel kort ook waar grafen in de derde graad aan bod kunnen komen.

Deze workshop is een ‘aangepaste’ herhaling van vorig schooljaar.

Methodiek

De deelnemers lossen zelf enkele kleinere problemen op met grafen. Dit wordt afgewisseld met een bespreking van deze problemen en de nodige theorie door de lesgever. De historische context en sommige algoritmen worden door de lesgever gepresenteerd.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Els Vanlommel
Doelgroep

Leraren tweede graad doorstroomfinaliteit + dubbele finaliteit

Doelstelling

Logica & bewijzen zijn verrassend leuke nieuwigheden in modernisering.  Met deze sessie willen we alle aanwezigen handvatten aanreiken om er zowel inhoudelijk als didactisch bevlogen mee om te gaan.

Inhoud

In deze sessie frissen we de kennis van de aanwezigen op over de nieuwe inhouden rond logica (waarheidstabellen, logische poorten &  omgangstaal vs wiskundetaal) en laten we zien hoe je deze nieuwe inhouden op een zinvolle manier kan inbedden in je lessen met aangepaste werkvormen. 

Daarnaast leggen we de link met bewijsvoeringen. Wie aan bewijzen denkt in de tweede graad, komt snel terecht bij klassiekers zoals de irrationaliteit van wortel 2, de stelling van Thales, gelijkvormigheidskenmerken,… Toch zijn er vele andere bewijsjes mogelijk als alternatief of aanvulling op deze klassiekers. In het nieuwe curriculum is aandacht voor het opstellen van een wiskundig bewijs verplicht, maar de keuze van concrete bewijzen volledig vrij. Daarom bieden we de aanwezigen tal van inspiratie voor een zinvolle leerlijn rond bewijsjes, die je kan aanpassen aan je leerlingenpubliek.  We steunen hiervoor op tal van vakdidactisch onderzoek rond dit thema.

We sluiten de nascholing af met het spel bOOleO rond logische poorten, dat iedereen achteraf ook gratis mee naar huis krijgt.

De heel praktische insteek van de hele sessie zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Opgelet: Deze sessie is een herhaling van een sessie van vorig jaar.

Methodiek

Heel interactieve lezing waarin de deelnemers regelmatig zelf moeten nadenken of opdrachten volbrengen.

Beginsituatie

Basisnotie van logische operatoren.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Filip Moons
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad doorstroomfinaliteit

Doelstelling
 • Hoe implementeer ik computational thinking in de wiskundeles?
 • Introductie tot de basisprincipes van Python programmeren.
Inhoud

Daag leerlingen uit om creatief problemen aan te pakken en een machine logische algoritmes te laten uitvoeren. Zo onderzoeken ze wiskundige concepten en ontwikkelen ze vaardigheden die vaak de basis vormen van onze digitale maatschappij. 

Aan de hand van concrete wiskundige voorbeelden tonen we hoe programmeren en wiskunde kunnen samenwerken en computational thinking een plaats kan krijgen in de wiskundeles. Je maakt al doende kennis met de Python-programmeeromgeving en de structuur van een Python-programma. 

De meest gebruikte variabele-types komen aan bod, samen met I/O-opdrachten, voorwaardelijke uitdrukkingen, lussen, functies en de basismodules Math en Random.

Afsluitend tonen we ook enkele voorbeelden gebruikmakend van grafische Python modules en hoe zinvol gebruik kan gemaakt worden van een BBC micro:bit.

Methodiek

Interactieve workshop met hands-on opdrachten.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Laptop met op voorhand te installeren software (gratis)

https://education.ti.com/nl-be/forms/nl/seed-software-offer

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Ludovic Wallaart
Doelstelling

Je maakt voor je leerlingen een webcursus aan in Dodona. Je programmeert een eenvoudig programma in Dodona. Je verkent de tools om leerlingen te evalueren in Dodona.

Inhoud

Met het leerplan wiskunde in de hand verkennen we de afbakening van het leerplandoel over computationeel denken. Wat kan je aan bod laten komen zonder laptop of unplugged? Wanneer zet je de laptop en Dodona in?

We loggen in op Dodona en vragen de lerarenrol aan (als dit nog niet gebeurd is). Op basis van het aangeboden materiaal van uitgeverijen maken we een webcursus voor leerlingen aan. We programmeren een eenvoudig programma om de werking van Dodona te testen. Ten slotte bekijken we welke tools Dodona aanbiedt om leerlingen te evalueren.

Methodiek
 • Er zijn slides beschikbaar en we geven een demo van Dodona.
 • Deelnemers kunnen deelnemen aan de demo en er is ruimte voor het stellen van vragen.
Beginsituatie
 • Leerkrachten hebben een laptop mee en hebben liefst op voorhand de lerarenrol aangevraagd op het Dodona-platform (https://dodona.ugent.be).
 • Inloggen is gratis en kan met een account van Smartschool, Microsoft 365, Google Workspace enz.
Materiaal door deelnemers mee te brengen
 • Leerkrachten hebben een laptop mee en hebben liefst op voorhand de lerarenrol aangevraagd op het Dodona-platform (https://dodona.ugent.be).
 • Inloggen is gratis en kan met een account van Smartschool, Microsoft 365, Google Workspace enz.
Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Dominiek Vandewalle
Doelgroep

Leraren derde graad doorstroomfinaliteit + dubbele finaliteit

Doelstelling

De deelnemers zijn up-to-date met alle aspecten van de ijkingstoets en maken kennis met verschillende oplossingsstrategieën van concrete vragen uit de ijkingstoets burgerlijk ingenieur/wiskunde/fysica.

Inhoud

De ijkingtoets heeft een heel traject afgelegd tussen de eerste sessie in 2013 en nu. Ondertussen is deelname verplicht, is de validiteit onderzocht en zijn er ondersteunende initiatieven uitgewerkt voor de aspirant-studenten.

In de workshop geven we eerst een update van de ijkingstoets: Welke onderdelen bevat te ijkingstoets? Hoe scoren deelnemers? Hoe doen ze het in de vervolgopleiding? Is remediëring na de ijkingstoets verplicht?

Daarnaast gaan de deelnemers in discussie rond een 5-tal concrete ijkingstoetsvragen en de verschillende antwoordstrategieën. In een plenaire discussie bespreken we nog de rijkdom van de verscheidene antwoordstrategieën.

Ten slotte belichten we de verschillende begeleidingsinitiatieven die we vanuit de universiteit organiseren zowel naar voorbereiding, feedback, als remediëring.

Methodiek

We hanteren verschillende werkvormen: presentatie voor feitelijke achtergrondinformatie, werken in groepjes en plenaire discussie. Ter voorbereiding verwachten we dat de deelnemers een 5-tal ijkingstoetsvragen oplossen en reflecteren over de mogelijke oplossingsstrategieën.

Beginsituatie

Ter voorbereiding verwachten we dat de deelnemers een 5-tal ijkingstoetsvragen oplossen en reflecteren over de mogelijke oplossingsstrategieën.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
Docenten
 • Riet Callens
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Doelstelling

Na de sessie kunnen de deelnemers rechtlijnige en niet-rechtlijnige verbanden tussen twee variabelen beschrijven in Excel.

Inhoud

In deze werkwinkel doorlopen we vanaf een beginnersniveau wat regressie is en waarvoor het kan gebruikt worden. Via praktische voorbeelden in Excel overlopen we verschillende verbanden tussen twee variabelen (rechtlijnige, exponentiële, sinusoïdale,...) en hoe de regressiecoëfficiënten via de kleinste kwadratenschatters kunnen bepaald worden. Uiteindelijk ontdekken we enkele maten om het verband te kwantificeren en wat het verschil is tussen correlatie en causaliteit. De werkwinkel bevat enkele uitgewerkte toegepaste voorbeelden van regressie en geeft mee hoe je zelf via Analysis ToolPak in Excel data punten kan aanmaken om oefeningen te creëren.

Methodiek

In deze werkwinkel worden de doelstellingen bereikt via demonstratie, interactie en probleemgestuurd leren.

Beginsituatie

Basiskennis functie-onderzoek

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Laptop met Analysis ToolPak in Excel geïnstalleerd. Een document met hoe dit te installeren zal doorgestuurd worden minimum 14 dagen vóór de sessie.

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Johan Verbeeck
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad

Inhoud

Dé kerntaak van elke (wiskunde)leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren (en onthouden). Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd,  geoefend én onthouden wordt? 

Kristel Vanhoyweghen is medeauteur van het -bekende en trouwens online te downloaden- boek Wijze Lessen. In deze sessie deelt ze de belangrijkste en recentste inzichten over effectief lesgeven, wat die betekenen voor wiskundeonderwijs en voegt ze tal van voorbeelden toe die je snel en gemakkelijk kan implementeren in je wiskundeles (ook op afstand). 

Goed om weten: We voorzien voor deze workshop de virtual classroom. De docente zal hierbij niet fysiek aanwezig zijn.
De vorming is een herwerkte versie met nieuwe voorbeelden en toepassingen van een sessie die ze enkele jaren geleden op de Dag van wiskunde bracht.

Methodiek

Interactieve lezing in de virtual classroom

Beurten
 • A: 09:30 tot 11:00
 • B: 11:30 tot 13:00
Docenten
 • Kristel Vanhoyweghen

Inschrijven

niet mogelijk

 

Praktische info

Datum

 • zaterdag 19 november 2022
van 09:00u tot 13:00u

Locatie

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK, België

Prijs

€ 59,00

Type nascholing

Dag van

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

 • Gewoon Secundair Onderwijs
 •    Tweede graad
 •    Derde graad

Doelgroep

 • Leraren en docenten

 

Maximum aantal deelnemers

300

Code

D23-010