Schoolbreed inzetten op taalrijk lesgeven
Meer leerkansen en mogelijkheden tot ondersteuning voor taalzwakke en anderstalige leerlingen

Nieuw dit schooljaar

Doelstellingen

Leraren actief laten ontdekken hoe ze de toolbox 'taalrijk lesgeven' kunnen inzetten in de lespraktijk: daarin vind je per struikelblok mogelijkheden tot ondersteuning en oefenkansen voor anderstalige en taalzwakke leerlingen.

Inhoud

Hoe kunnen we taalrijker lesgeven door voldoende context te scheppen, meer interactie te stimuleren en de meest efficiënte ondersteuning te zoeken voor taalzwakke en anderstalige (ex-OKAN)leerlingen? 

In een interactieve sessie maken we kennis met de toolbox en een aantal werkvormen die erin voorgesteld worden. We denken na over wat voor ons vak al dan niet kan ingezet worden en wat schoolbreed kan aangepakt worden om onze lessen toegankelijker te maken voor taalzwakke en anderstalige leerlingen. Daarnaast zetten we ook in op mogelijkheden om dezelfde groep leerlingen groeikansen te bieden zodat het struikelblok taal voor hen iets kleiner wordt. 

De struikelblokken waarop we kunnen focussen (in functie van de noden van de school) zijn: korte/ lange mondelinge instructies begrijpen, korte/ lange schriftelijke instructies begrijpen, vragen stellen, leesbegrip stimuleren, op stage gaan en stage voorbereiden, vaktaal begrijpen, schooltaal begrijpen, examens maken, leren schrijven wat je weet, leren spreken over wat je weet, informele gesprekken voeren, integratie tijdens pauzemomenten, studeerbaar schrijven …


Methodiek

Schoolbreed met het volledige team interactieve introductiesessie, verdere ondersteuning per vakgroep, voor elke vakgroep hulp bij het ontwerpen van een taalrijkere les(senreeks).

Inschrijven

 

Praktische info

Docent

    Barbara Axters

Prijs per sessie

  • € 550,00 voor 1 sessie
  • € 1.100,00 voor 2 sessies

Type nascholing

Team

Leerformat

Classic

Onderwijsniveau

  •    Gewoon Secundair Onderwijs
  • Hoger Onderwijs

Doelgroep

  • Leraren en docenten
  • Directeurs en adjunct-directeurs
  • Middenkader en beleidsondersteuners
  • Beleidsondersteuners

 

Maximum aantal deelnemers

25

Code

T21-250